Czemu w sądach tyle bandytów?

Pochyloną czcionką zaznaczone są  główne wg mnie  aferały sądownictwa, choć wpływające na sądy rzekomo "tylko administracyjnie" (ale przecież media nie działają...) – proszę spojrzeć, skąd pochodzą. Zaznaczone tak stanowiska są głównym przedmiotem zainteresowania partii politycznych pod kątem realizacji swej polityki. ZAMIESZANY SĄD CZY GAZETA TO NIE SĄD JAKOŚ TAK Z GŁUPOTY PRZYMYKAJĄCY OCZY NA PRZESTĘPSTWA, PO CZYM SAM PÓJDZIE DO WIĘZIENIA ZA POMOCNICTWO; SĄD ZAMIESZANY TO SĄD, KTÓRY SAM SWYMI PRACOWNIKAMI I SĘDZIAMI UCZESTNICZY W PRZESTĘPSTWIE ŚLEDZENIA, WG TEGO OBRAZKA. Siedzi się i ogląda ekran przez Internet lub czeka, aż będzie okazja do przechwytywania ekranu (tzn. zjawię się w pobliżu), i wtedy włącza to odbieranie fal. Mają też zapewne prywatne telefony podsłuchowe dla poszczególnych swych zakamuflowanych agentów. Podobna sytuacja bywa w mediach, choć ostrzegam, to teza spikerów, u nich tam mało kto się przyzna albo nikt (np. "bo tajemnica państwowa" czy innymi bredniami się wykręcą, może tylko coś odmrukną podejrzanego zamiast wyjaśnień).

(Prawo o ustroju sądów powszechnych)

Art. 8. Działalność administracyjna sądów polega na:
1) zapewnieniu odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych oraz majątkowych funkcjonowania sądu i wykonywania przez sąd zadań, o których mowa w art. 1 § 2 i 3;
2) zapewnieniu właściwego toku wewnętrznego urzędowania sądu, bezpośrednio związanego z wykonywaniem przez sąd zadań, o których mowa w art. 1 § 2 i 3   [wymierzanie sprawiedliwości].

Art. 22. §1. Prezes sądu:
1) kieruje sądem i reprezentuje sąd na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do kompetencji dyrektora sądu, a w szczególności:
a) kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 2,
b) jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów danego sądu,
c) powierza sędziom i referendarzom sądowym pełnienie funkcji i zwalnia z ich pełnienia, chyba że ustawa stanowi inaczej; (...)
§2. W zakresie kierowania działalnością administracyjną sądu, prezes sądu podlega prezesowi sądu przełożonego [chyba nie dotyczy to sądów apelacyjnych, bo są na szczycie hierarchii sądów powszechnych, a tylko rejonowych i okręgowych] oraz Ministrowi Sprawiedliwości .

Art. 22a. §1. Prezes sądu apelacyjnego w sądzie apelacyjnym, a prezes sądu okręgowego w sądzie okręgowym i w sądach rejonowych, działających w okręgu sądowym, ustala, po zasięgnięciu opinii kolegium właściwego sądu, najpóźniej do końca listopada każdego roku, podział czynności, który obejmuje: (...)
2) określenie zasad przydziału spraw poszczególnym sędziom i referendarzom sądowym, chyba że zasady te określają przepisy odrębne,
– przy uwzględnieniu specjalizacji sędziów w rozpoznawaniu poszczególnych rodzajów spraw
, (...).

Art. 23. §1. Prezesa sądu apelacyjnego powołuje Minister Sprawiedliwości spośród sędziów sądu apelacyjnego, po zasięgnięciu opinii zgromadzenia ogólnego sędziów apelacji.
§2. Minister Sprawiedliwości przedstawia zgromadzeniu ogólnemu kandydata na prezesa, w celu wydania opinii.
§3. Jeżeli opinia nie zostanie wydana w terminie dwóch miesięcy od dnia przedstawienia kandydata, Minister Sprawiedliwości może powołać prezesa sądu apelacyjnego bez opinii.
§4. W razie wydania przez zgromadzenie ogólne negatywnej opinii o kandydacie, Minister Sprawiedliwości może go powołać po uzyskaniu pozytywnej opinii Krajowej Rady Sądownictwa. Negatywna opinia Krajowej Rady Sądownictwa jest dla Ministra Sprawiedliwości wiążąca.
§5. Jeżeli Krajowa Rada Sądownictwa w terminie trzydziestu dni od dnia przedstawienia przez Ministra Sprawiedliwości zamiaru powołania prezesa, mimo negatywnej opinii zgromadzenia ogólnego, nie wyda opinii, uważa się, że opinia jest pozytywna.
§6. Wiceprezesa sądu apelacyjnego powołuje [nie zgadlibyście Państwo] Minister Sprawiedliwości spośród sędziów sądu apelacyjnego, na wniosek prezesa tego sądu i po zasięgnięciu opinii kolegium tego sądu.

Art. 24. §1. Prezesa sądu okręgowego powołuje Minister Sprawiedliwości spośród sędziów sądu okręgowego albo sądu apelacyjnego, po zasięgnięciu opinii zgromadzenia ogólnego sędziów okręgu i opinii prezesa przełożonego sądu apelacyjnego.

Art. 25. §1. Prezesa sadu rejonowego powołuje prezes sądu apelacyjnego spośród sędziów sądu rejonowego albo sądu okręgowego, po zasięgnięciu opinii zebrania sędziów danego sądu rejonowego i prezesa [już obsadzonego] przełożonego sądu okręgowego.

Art. 31a. §1. Dyrektor sądu:   [to ten od niewpłacania podatków dochodowych od wynagrodzeń sędziów-przestępców, od bandyckiej pracy dodatkowej sędziów i innych pracowników sądu i od istnienia na terenie sądu instalacji grającej (natomiast przydział sędziów do spraw to rola prezesa)]
1) kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 1   [może nie przydzielaniem sędziów do spraw, ale np. monitoringiem sądowym, czyli podsłuchem, podglądem ekranu, pomaganiem w podsłuchu];
2) wykonuje zadania (...) w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach;
3) jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych, kuratorów zawodowych, asystentów sędziów oraz aplikantów aplikacji sędziowskiej; (...)
5) reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu;
6) dysponuje rachunkami depozytowymi Ministra Finansów, o których mowa w art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (...).

Art. 32. §1. Dyrektora sądu zatrudnia się na podstawie powołania. Dyrektora sądu powołuje Minister Sprawiedliwości na wniosek prezesa danego sądu.

Art. 32b. §3. Minister Sprawiedliwości może odwołać dyrektora sądu także na wniosek prezesa sądu lub z własnej inicjatywy w przypadku stwierdzenia naruszenia przez dyrektora sądu obowiązków.

Art. 37. §1. Czynności z zakresu wewnętrznego nadzoru administracyjnego prezes sądu może powierzyć sędziemu wizytatorowi, a także (...) innemu wyznaczonemu sędziemu. Osoby sprawujące wewnętrzny nadzór administracyjny mają prawo wglądu w czynności sądów, mogą żądać wyjaśnień oraz usunięcia uchybień oraz być obecne na rozprawie toczącej się z wyłączeniem jawności.
§3. Prezes sądu uchyla czynności administracyjne niezgodne z prawem, naruszające sprawność postępowania sądowego lub z innych przyczyn niecelowe.
§8. Prezes sądu przełożonego niezwłocznie zawiadamia prezesa sądu podlegającego jego nadzorowi o stwierdzonych uchybieniach w działaniu tego sądu. W razie stwierdzenia istotnych uchybień w działaniu sądu, prezes tego sądu niezwłocznie zawiadamia o stwierdzonych uchybieniach prezesa sądu przełożonego, a prezes sądu apelacyjnego – Ministra Sprawiedliwości; równocześnie prezes sądu informuje o działaniach podjętych w celu usunięcia uchybień.

Art. 37a. §1. Prezes sądu apelacyjnego sprawuje wewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością administracyjną sądu apelacyjnego oraz sądów okręgowych i rejonowych, działających na obszarze apelacji.
§2. Prezes sądu okręgowego sprawuje wewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością administracyjną sądu okręgowego oraz sądów rejonowych, działających w okręgu sądowym.
§3. Prezes sądu rejonowego sprawuje wewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością administracyjną sądu rejonowego.

Art. 37b. §1. Prezes sądu, w ramach wewnętrznego nadzoru administracyjnego, w szczególności:
1) bada sprawność postępowania w poszczególnych sprawach;
2) kontroluje działalność sekretariatu wydziału;
3) bada prawidłowość przydzielania sędziom i referendarzom sądowym spraw oraz równomiernego obciążenia ich pracą.

Art. 37g. §1. Minister Sprawiedliwości, w ramach zewnętrznego nadzoru administracyjnego: (...)
2) ustala ogólne kierunki wewnętrznego nadzoru administracyjnego, wykonywanego przez prezesów sądów apelacyjnych;
3) kontroluje wykonywanie obowiązków nadzorczych przez prezesów sądów apelacyjnych oraz wydaje stosowne zarządzenia.   ["zadania" prezesa dotyczą, powtórzmy, też przydzielania spraw Piotra Niżyńskiego do odpowiednich sędziów, co zresztą prezesi, sami brani spośród przestępców, chętnie wykonują]

Co jeśli nie wykonują poleceń?

Art. 27. §1. Prezes i wiceprezes sądu apelacyjnego oraz prezes i wiceprezes sądu okręgowego może być odwołany przez Ministra Sprawiedliwości w toku kadencji w przypadku:
1) rażącego niewywiązywania się z obowiązków służbowych;
2) gdy dalsze pełnienie funkcji z innych powodów nie da się pogodzić z dobrem wymiaru sprawiedliwości.
§5. Przepisy § 1-4 stosuje się do odwołania prezesa i wiceprezesa sądu rejonowego, z tym że określone w tych przepisach uprawnienia i czynności Ministra Sprawiedliwości wykonuje prezes sądu apelacyjnego.

Art. 37h. §1. Prezes sądu apelacyjnego sporządza informację roczną o działalności sądów, działających na obszarze apelacji, w zakresie powierzonych mu zadań, którą (...) przedkłada Ministrowi Sprawiedliwości, nie później niż do końca kwietnia każdego roku.
§4. Dwukrotna odmowa przyjęcia informacji przez Ministra Sprawiedliwości oznacza  rażące niewywiązywanie się przez prezesa z obowiązków służbowych, w rozumieniu art. 27 §1 pkt 1 [czyt.: do widzenia; podobne przepisy są np. o KRRiT i Prokuratorze Generalnym, tam wystarczy jedno odrzucenie dorocznego sprawozdania].

Jeszcze poza tym ma trochę znaczenie – przy powoływaniu sędziów i zwłaszcza odwoływaniu prezesów – Krajowa Rada Sądownictwa:

(Konstytucja)

Art. 183. 3. Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego powołuje Prezydent Rzeczypospolitej na sześcioletnią kadencję spośród kandydatów przedstawionych mu przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego.

Art. 185. Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego powołuje Prezydent Rzeczypospolitej na sześcioletnią kadencję (...).

Art. 187. 1. Krajowa Rada Sądownictwa składa się z:
1) Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Ministra Sprawiedliwości, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego i osoby powołanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej   [4 członków prezydenckich!],
2) piętnastu członków wybranych spośród sędziów Sądu Najwyższego [2], sądów powszechnych [2 ap.+8 okr.], sądów administracyjnych [2] i sądów wojskowych [1],
3) czterech członków wybranych przez Sejm spośród posłów[!] oraz dwóch członków wybranych przez Senat spośród senatorów[!]   [6 członków parlamentarnych!].
3. Kadencja wybranych członków Krajowej Rady Sądownictwa trwa cztery lata.

(Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa)

Art. 8. 1. Osoba powołana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pełni swoje funkcje w Radzie bez oznaczenia okresu kadencji i może być odwołana w każdym czasie.

Art. 14. 1. Mandat wybranego członka Rady wygasa przed upływem kadencji w razie:
4) powołania sędziego na inne stanowisko sędziowskie [furtka korupcyjna – awans, np. do zastosowania wobec tych 8 okręgowych: wystarczy mieć wśród nich 3 przestępców i jest już przewaga przestępców w całej 25-osobowej Radzie, bo 10 i tak pochodzi od czołowych polityków związanych ze złymi partiami], z wyjątkiem powołania sędziego sądu rejonowego na stanowisko sędziego sądu okręgowego, sędziego wojskowego sądu garnizonowego na stanowisko sędziego wojskowego sądu okręgowego albo sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego na stanowisko sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego;
6) przejścia lub przeniesienia sędziego w stan spoczynku   [też czasem może się trafić emerytura u tych najbardziej dbających o prawo i nie bawiących się nowymi technologiami].


[Na pewno nie jest skandalem, choć pewnie jest jakimś tam złem, przyznanie tak szerokich uprawnień w sądach Ministrowi Sprawiedliwości (który je następnie zapewne bez dużego problemu skryminalizował), bo pewne rzeczy lepiej, gdy robi jedna, konkretnie wskazana w prawie osoba, a nie np. są przez głosowanie w każdym sądzie osobno ustalane (np. kwestie dotyczące informatyzacji). Stąd przyjęło się, że sprawy administracyjne sądów są pod kontrolą Ministra. Być może nie było to umyślne zło, więc nie nazywałbym tego skandalem – sędziowie też niezbyt są krystaliczni, jak ta sprawa pokazuje, niezbyt dobrzy i dają się korumpować, tzn. wciągać w zło za pieniądze. Sami oceńcie. Tak czy inaczej potrzebne było wsparcie Kościoła (w tym redemptorystów i Radia Maryja), posłów, mediów, żeby to się udało.]